مطالب خبرگزاری نفت و گازنمایشگاه صنعت نفت در عسلویه

نمایشگاه صنعت نفت در عسلویه

تفاهم ایران و آژانس آزمون اعتماد و هم صدایی مجلس با دولت

تفاهم ایران و آژانس آزمون اعتماد و هم صدایی مجلس با دولت

آموزش حسابداری در منزل

آموزش حسابداری در منزل
قهرمان پور:

شورای عالی امنیت ملی در اجماع بر سر برجام نقش بیشتری ایفا كند

شورای عالی امنیت ملی در اجماع بر سر برجام نقش بیشتری ایفا كند
با تصویب مجلس

روستاییان و عشایر از پرداخت عوارض برق معاف شدند

روستاییان و عشایر از پرداخت عوارض برق معاف شدند
سلیمی:

سازمان انرژی اتمی از مجلس و مردم ایران عذرخواهی كند

سازمان انرژی اتمی از مجلس و مردم ایران عذرخواهی كند

شایسته نیست در پایتخت انرژی كشور مردم با كمبود آب دست وپنجه نرم كنند

شایسته نیست در پایتخت انرژی كشور مردم با كمبود آب دست وپنجه نرم كنند

ساخت دستگاهی برای پیشگیری از انفجار در چاه های نفت و گاز

ساخت دستگاهی برای پیشگیری از انفجار در چاه های نفت و گاز
پكن:

آمریكا بدون قیدوشرط و در اسرع وقت به برجام بازگردد

آمریكا بدون قیدوشرط و در اسرع وقت به برجام بازگردد
كمالوندی:

گروسی یكشنبه با صالحی دیدار می كند

گروسی یكشنبه با صالحی دیدار می كند

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز