مطالب خبرگزاری نفت و گازاوکراین یا آژانس کدام یک گره مذاکرات برجامی را باز می کنند؟

اوکراین یا آژانس کدام یک گره مذاکرات برجامی را باز می کنند؟
سفیر ایران در وین مطرح كرد

اروپا یکی از بازندگان برجام خواهد بود اگر

اروپا یکی از بازندگان برجام خواهد بود اگر
كربی:

انتظار پیشرفت در مذاکرات برجامی در آینده نزدیک را نداریم

انتظار پیشرفت در مذاکرات برجامی در آینده نزدیک را نداریم
در مركز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری انجام شد؛

پاسخگویی مستقیم رئیس سازمان انرژی اتمی به مردم

پاسخگویی مستقیم رئیس سازمان انرژی اتمی به مردم
اسلامی اعلام كرد:

به تراز جهانی در حوزه تولید رادیو داروها دست یافته ایم

به تراز جهانی در حوزه تولید رادیو داروها دست یافته ایم

تلاش باردیگر مالی برای مقصر جلوه دادن ایران در بن بست برجام

تلاش باردیگر مالی برای مقصر جلوه دادن ایران در بن بست برجام

گفت وگوی وزیران اتحادیه اروپا و گروسی درباره ی ایران

گفت وگوی وزیران اتحادیه اروپا و گروسی درباره ی ایران
امیرعبداللهیان:

در آینده ای نزدیک یکی از گامهای تعریف شده در راه توافق عملیاتی می شود

در آینده ای نزدیک یکی از گامهای تعریف شده در راه توافق عملیاتی می شود

قیمت انواع قفل دیجیتال درب

قیمت انواع قفل دیجیتال درب
اولیانوف:

سیاست های آمریکا دلیل کاهش دید آژانس اتمی در ایران است

سیاست های آمریکا دلیل کاهش دید آژانس اتمی در ایران است

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز