پنج مزیت اصلی افزودن گاز طبیعی به سبد سوخت خودرو

پنج مزیت اصلی افزودن گاز طبیعی به سبد سوخت خودرو متولیان خودرو های دوگانه سوز، حداقل به پنج مزیت اصلی استفاده از گاز طبیعی بعنوان سوخت در خودرو ها اشاره می كنند كه اول، گاز طبیعی تمامی استانداردهای آلایندگی اروپایی و آمریكایی و آژانس(EPA) را پوشش می دهد و از اغلب سوخت های موجود پاك تر است.


به گزارش خبرگزاری نفت و گاز به نقل از ایسنا، ابوعلی گلزاری - مدرس دانشگاه تهران امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه گاز بعنوان یک سوخت بدون سرب هیچ نوع اکسیدهای سولفور و یا ذرات معلق تولید نمی کند، اظهار نمود: بطور متوسط، استفاده از گاز طبیعی بعنوان سوخت میزان انتشار آلاینده های مختلف را به شدت کاهش می دهد؛ همین طور انتشار طبیعی بخار سوخت های مایع از سیستم باک خودرو که همیشه بعنوان یک منبع آلودگی مطرح بوده در خودرو های گازسوز تقریباً صفر است، دلیل این امرنیز ایمنی بالای به کاررفته درسیستم این خودرو ها است که از نشت هرگونه گاز به بیرون جلوگیری می کند.
وی در تشریح مزیت دوم افزودن گازطبیعی به سبد سوخت خود اظهار داشت: هرچند بعضی تصور می کنند خودرو های گازسوز ناامن هستند، اما تجربه نشان داده خودرو های گازسوز از خودرو های بنزین سوز بمراتب ایمن تر هستند؛ نسبت هوا به سوخت برای اشتعال گاز طبیعی ۵ تا ۱۵ درصد حجمی است، درحالی که گاز طبیعی ازهوا سبک تر است و به سرعت پراکنده می شود؛ دمای اشتعال این مخلوط نیز حدود ۷۰۰ درجه سانتی گراد درمقابل دمای اشتعال حدود ۴۵۰ درجه سانتی گراد بنزین است و گاز طبیعی نسبت به بنزین جرقه قوی تری نیز CNG را برای اشتعال نیاز دارد؛ مخازن بسته به سازنده مخزن، دارای ضخامتی حدود ۱ تا ۲ سانتیمتر است و جنس آنها نیز از فولاد، آلومینیم و یا فیبرکربن است که تمامی آنها (در یک تصادف مشابه) نسبت به یک باک بنزین استاندارد تولید شده از یک ورق نازک فولادی، مقاومت بسیار بیشتری دارند.
وی افزود: مزیت سوم این است که سوخت گاز طبیعی یک سوخت پاک و عاری ازناخالصی است و در خودرو های پایه گازسوز، هزینه نگهداری و تعمیرات خودرو را می کاهد و روغن و شمع ها نیاز به تعویض کمتری نیاز دارند.
مشاور محیط زیست سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد: در مزیت چهارم، تامین گاز طبیعی نسبت به دیگر سوخت های اتومبیل برای مصارف آینده تضمین شده است؛ بر طبق میزان مصرف فعلی، گاز طبیعی برای ۶۵ تا ۷۰ سال آینده باقیمت های کنونی تامین شده است که با در نظر گرفتن منابع بازیافتی گاز طبیعی، این تخمین به ۱۷۰ سال نیز می رسد. چونکه هرچند گاز طبیعی عموماً بعنوان یک سوخت فسیلی شناخته می شود، امّا متان را می توان از محصولات کشاورزی، فضولات انسانی و زباله نیز تولید کرد، امری که با موفقیت در سوئد و فرانسه انجام شده است.
گلزاری در تشریح مزیت پنجم اظهار داشت: تقریباً درجهان قیمت گاز طبیعی از بنزین ارزان تر است. یک مطالعه در سال ۱۹۹۶ نشان داد که قیمت گاز طبیعی در ۱۱ کشور از ۱۲ کشور اروپایی، ۱۴-۷۷ درصد کمتر از بنزین و ۱۲-۷۴ درصد کمتر از گازوئیل است. در این کشورها مالیات مربوط به هر سوخت، مهم ترین عامل تعیین کننده قیمت آنست که این امر به علت مالیات پایین تر گاز طبیعی نسبت به بنزین است.
مشاور محیط زیست سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: از زمانی که بحث کارت سوخت بنزین خودرو ها جدی تر و فاز عملیاتی آن آغاز شد، استقبال از خودرو های دوگانه سوز(CNG - بنزین) نیز در کشور افزایش یافت؛ بدین سان با کاهش سهمیه های بنزین و توجه به صرفه اقتصادی در مصرف CNG رانندگان برای دوگانه سوز کردن خودرو های خود اقدام نمودند، به شکلی که با ادامه این روند مالکان بیشتری خودرو های دوگانه سوز را بر خودرو های بنزینی ترجیح دادند و این امر شتاب بیشتری گرفت.
ضرورت توسعه گازسوز شدن در خودرو های سواری
وی ادامه داد: مسئله پیچیده آلودگی هوای کلان شهرها که براثر عوامل مختلفی در ضمن چند دهه اخیر به شکل کنونی درآمده نیازمند شناختی دقیق از عواملی است که سبب انتشار آن شده است؛ در این میان هرچند سیاست گذاری دولت برای ترغیب مالکان خودرو های بنزین سوز به دوگانه سوز خود می تواند مسیری برای کاهش آلودگی باشد اما مصوبه جدید شورای اقتصاد که محدود به دوگانه سوز کردن خودرو های حمل و نقل عمومی است به طور قطع نمی تواند منجر به رفع آلودگی از کلان شهرهای کشور شود.
او اشاره کرد: درصورتی که گازسوز کردن خودرو ها از سطح خودرو های حمل و نقل عمومی به خودرو های سواری توسعه پیدا کند، امید آن می رود که بتوان سطح آلودگی در شهرها را بواسطه کاهش خودرو های بنزینی(به عنوان یکی از منشاء های آلودگی کلان شهرها) کم کرد.
وی افزود: مطالعات و اﻧﺪازهﮔﻴﺮیﻫﺎی انجام شده روی ﻏﻠﻈﺖ آلاینده ها در ﻧﻘﺎطﻣﺨﺘﻠﻒﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮاﻓﻴک ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻛﻪ در ﺧﻴﻠی از ﻣﻮارد ﻫﻮاﻳیﻛﻪﺗﻨﻔﺲ می نماییم از نظر ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ و ذرات معلق بمراتب از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آلوده تر اﺳﺖ؛ دولت ها و صاحبان صنایع امروزه به دنبال آن دسته از حامل های انرژی هستند که آلاینده های کمتری تولید می کنند، بنا بر این جهان به گاز طبیعی روی آورده است.
گلزاری تصریح کرد: در اﻳﺮان نیز، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و کارشناسان ﺑﻪﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻟﺎی محیط زیست خصوصاً در ﺷﻬﺮﻫﺎیﺑﺰرگ و ﻣﺼﺮف و توليد ﺑﺎﻟﺎی ﺧﻮدرو و نهایتاً ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻟﺎی ﺳﻮﺧﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎلﺳﻮﺧﺘی ارزان و ﭘﺎکﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮد در ﻛﻨﺎر بنزين ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در مجموع CNG مورد توجه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ الان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺒﺪﻳﻞﺧﻮدروﻫﺎی دوگانه سوز در ﻛﺸﻮر ﺑﺮای ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣی به صورت رايگان ﺑﺎﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ در ﺣﺎل اﺟﺮا است و همانطور ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻳﺮاﻧی، ﺑﻴﺶ از هر خودروساز دﻳﮕﺮی در دﻧﻴﺎ، ﺧﻮدروی ﮔﺎزﺳﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪ کرده اند و اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و منحصر به فرد ﺻﻨﻌﺖ CNG در اﻳﺮان اﺳﺖ.
وی ادامه داد: تأثیراتﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦﺗﻐﻴﻴﺮ می تواند در محیط زیست و هوایﺷﻬﺮﻫﺎ به سرعت ﻧﻤﻮد پیدا کند؛ زﻳﺮا CNG در ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ، عاری از گوگرد، آروماتیک، اولفین است و به دلیل سبک بودن، ذرات معلق که یکی از بزرگترین منشأهای آلودگی در کلانشهرهاست را تولید نمیکند.
گاز طبیعی فشرده شده خوش سوخت است
این استاد دانشگاه تصریح کرد: سوخت هایﻣﺼﺮﻓی ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﮔﺎزوﺋﻴﻞﻛﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص آنها ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ۷۵ درﺻﺪ و ۸۴ درﺻﺪ اﺳﺖ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص ۵۵ درﺻﺪ و ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌی، سوخت های سنگین تری به حساب می آیند؛ ﻫﺮﭼﻪ مولکول های تشکیل دهنده ﺳﻮﺧﺖ از هیدروکربن های بزرگ تری تولید شده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف، اﺣﺘﺮاق ناقص تری اﻧﺠﺎم می شود و درنتیجه مونوکسیدﻛﺮﺑﻦ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎی ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی وارد ﻫﻮا می شود. ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌیﻓﺸﺮده ﻳﺎ متان (CH۴) مزایای ﺑﺴﻴﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ دارد. اوﻟﺎً خوش سوز اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮب بعنوان ﻣﺎده خوش سوز کننده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ می شود، اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد؛ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﭼﻮن ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌی بطور ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘی ﺑﺎ ﻫﻮا ﻣﺨﻠﻮط می شود، ﺗﻤﻴﺰﺗﺮ می سوزد و دودﮔﺮﻓﺘﮕی ﺑﻪ وﺟﻮد نمی آورد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ بر عمر ﻣﻮﺗﻮر می افزاید و ﺑﻪ ﺳﺮوﻳس ﻛﻤﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮدرو ﭘﺎﻳﻴﻦ می آید. با استفاده ازﺧﻮدروﻫﺎییﺑﺎﺳﻮﺧﺖ CNG می توان آﺛﺎر ﻣﺨﺮب گلخانه ای ۲CO را ۲۰ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داد.
اﻳﻤﻨیﺑﻴﺸﺘﺮﺧﻮدروﻫﺎی گازسوز
وی افزود: ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌی از ﻫﻮا سبک تر اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ درﺻﻮرت ﻧﺸﺖ ﮔﺎز از ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺳﻮﺧﺖ و دﻳﮕﺮ اﺟﺰا به سرعت ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﺎ ﺣﺮﻛﺖ می کند. دﻣﺎی اﺷﺘﻌﺎل ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌی ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ می شود ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻳﺎ آتش سوزی خودرو های ﮔﺎزﺳﻮز به شدت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. همین طور ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌی CNG نیز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ باک های ﻣﻌﻤﻮﻟی ﺧﻮدروﻫﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
گلزاری با اشاره به اینکه "کلیه مخازن ذﺧﻴﺮه اﻳﻦﮔﺎز می تواند ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺟﺮﻳﺎن بیش ازحد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧی ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج ﮔﺎز اقدام کنند"، اظهار داشت: تمامی موارد ذکر شده ﻧﺸﺎن می دهد دوگانه سوز ﻛﺮدنﺣﺠﻢ زﻳﺎدی از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣی ﻛﻪ تردد ﺑﺴﻴﺎری در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر آلاینده ها ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪه و در ﻛﺎﻫﺶ آﻟﺎﻳﻨﺪﮔی و ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان تأثیر ﺷﮕﺮﻓی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن میداﻧﻴﻢ ﺗﺮدد در ﺷﻬﺮﻫﺎ به دلیل ﺗﺮاﻓﻴک و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻛﻨﺪی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد NEDC میزان نشر آلایندگی در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻨﺰﻳﻨی و ﮔﺎزوﺋﻴﻠی اﻓﺰاﻳﺶ می یابد و اﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر در ﺧﻮدروﻫﺎی دوگانه سوز کارخانه ای و ﺗﺒﺪﻳﻠیﻛﺎﻫﺶﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ در تست های انجام شده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ایران خودرو و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤی و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗی دانشگاه ها ثابت شده اﺳﺖ.
وی افزود: گاز طبیعی را می توان مستقیماً ازطریق یک کمپرسور و بر پایه سوخت گیری آرام (از پنج دقیقه تا هشت ساعت) و یا بوسیله مخزن ذخیره، در سه تا پنج (Multiple) چندگانه دقیقه سوخت گیری کرد. خیلی از ایستگاه های سوخت گیری ترکیبی ازروش های سوخت گیری سریع و آرام را بسته به نیازهای ناوگان، استفاده می نمایند.
مدرس دانشگاه تهران اشاره کرد: یک مترمکعب گاز فشرده در خودرویی که طراحی موتور آن برمبنای گاز طبیعی انجام شده، تقریباً معادل یک لیتر بنزین است و همان پیمایش را برای خودرو خواهد داشت و پیمایش کلی یک خودرو در حالت گازسوز به ظرفیت مخزن یا مخازن آن و نیز عملکرد آن بستگی دارد؛ اما بطور متوسط توان خودرو های دوگانه سوز در حالت گاز حدود ۱۰ درصد کمتر از بنزین است، چونکه گاز طبیعی نسبت به سوخت های مایع حجم بیشتری را اشغال می کند و درنتیجه اکسیژن کمتری نسبت به حالت بنزین سوز وارد موتور می شود. البته این مسئله فقط برای خودرو های دوگانه سوز مطرح است و به علت عدد اکتان بالاتر گاز طبیعی، یک موتور پایه گازسوز بازدهی بیشتری نسبت به یک موتور پایه بنزینی دارد. در ضمن هرچقدر موتور بزرگ تر و قوی تر باشد، این افت توان ناچیزتر خواهد بود.1399/09/01
16:34:44
5.0 / 5
1479
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲

خبرگزاری نفت و گاز OilNA
oilna.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خبرگزاری نفت و گاز محفوظ است

خبرگزاری نفت و گاز

اخبار روز حوزه نفت و گاز